Header For Cosmetic Society  

صفحه اصلی وب سایت
جراحی ها
گالری تصاویر
درباره ما
تماس با ما
ویزیت آنلاین

تمامی این اسامی برگرفته از وب سایت رسمی انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران می باشند
جراحانی که نام آنها در فهرست ذیل آمده است دارای مدرک فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی میباشند و از نظر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران ، مراجع قانونی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعنوان جراح پلاستیک شناخته می شوند.
به ترتیب حروف الفبا :
ردیف
نام و نام خانوادگی 
ردیف
نام و نام خانوادگی 
ردیف
نام و نام خانوادگی 
ردیف
نام و نام خانوادگی                      
ردیف
نام و نام خانوادگی     
1
43
85
دکتر جواد رحمتی
127
دکتر سیده مینا علویون
169
2
44
86
128
170
3
45
87
129
171
4
46
88
130
172
5
47
89
131
173 دکتر سید علی مدرسی قوامی
6
دکتر علی ابراهیمی
48
دکتر داریوش جلیلی 
90
132
174
7
دکتر حسین ابدالی 
49
91
133
175
8
دکتر علی احمدی
50
92
دکتر مهدی رمضانی اول
134
176
9
51
93
دکتر عبدالرضا روئین تن
135
177
10
52
94
136
دکتر مسعود فتحی 178
11
53
95
137
179
12
دکتر محسن اسدی
54
96
138
180
13
55
97
دکتر سید ضیاء الدین سید جلالی
139
181
14
56
98
140
دکتر اسماعیل فرزدافر 182
15
57
99
141
183
16
دکتر محمودرضا اصحاب بمین
58
100
دکتر یوسف شفائی خانقاه
142
184
17
59
دکتر امید حسنی
101
دکتر محمدرضا شفیعی
143
185
18
60
دکتر محمد اسماعیل حسنی
102
دکتر ظهراب شکور
144
186
19
61
دکتر سید نجات حسینی
103
دکتر آریو شهبازی مقدم 
145
187
20
62
104
دکتر اسماعیل شیرزادگان
146
188
21
63
105
دکتر حسین صالحی
147
189
22
64
دکتر حمیدرضا حلاج مفرد
106
148
190
23
65
107
149
191
24
66
108
150
192
25
دکتر حامد باطنی
67
109
151
193
26
دکتر علیرضا بخشائی کیا
68
110
152
دکتر کوروش قنبرزاده 194
27
69
111
153
کتر شمس ا... قهرمانی  195
28
70
112
154
دکتر محمد حسین کاردر 196
29
71
113
155
197
30
72
114
156
198
31
73
115
دکتر ولی ا... عالیشاهی
157
199
32
74
116
158
200
33
75
117
دکتر داوود عباسی آذر
159
201
34
76
118
دکتر مجید عبدل زاده
160
202 دکتر روح ا... یگانه
35
دکتر محمد رضا ترحمی
77
119
دکتر ابوالفضل عبدیزدانی
161
203
36
78
120
162
204 دکتر نسیم یونسی
37
79
دکتر مصطفی دهمرده ئی
121
163
   
38
دکتر کوروش توانگر
80
کتر محمد تقی دینی 
122
164
   
39
دکتر احمد توسلی اشرفی
81
123
165
   
40
دکتر مجید توکلی
82
124
166
   
41
دکتر یداله تهرانچی 
83
125
167
   
42
84
126
168